http://pytalovo.reg60.ru/dokumenty/informatsiya-o-zakupkakh

Информация о закупках :

__________________________

Положение о закупках МП «Горкомхоз»

Положение о закупках МП «Пыталовские теплосети»

Положение о закупках МП ЖКХ «Тулино»